Όροι & Προϋποθέσεις Ηλεκτρονικής Αγοράς Εισιτηρίου

Το https://x-plore.gr/prices είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης εισιτηρίων εισόδου στον χώρο παιδικής αναψυχής XPLORE της εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA LEISURE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχαγωγίας, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χώρων Αναψυχής και Παιδικών Δραστηριοτήτων» και τον δ.τ. «LAMDA LEISURE A.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 37 – εμπορικό κέντρο Golden Hall, ΑΦΜ 998476404 Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6885450, [email protected], αριθμός καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ 7584001000 (εφ’ εξής η «Εταιρεία»).

Αντικείμενο των παρόντων όρων χρήσης, είναι η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και δη με το Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4537/2018 (άρθρα 3-4θ), το Π.Δ. 131/2003 «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην οδηγία 31/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο» (άρθρο 15), το Π.Δ. 10/2017 «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας» και την Υ.Α. 31619/2017 καθώς και η παροχή προσυμβατικής ενημέρωσης σε οποιονδήποτε εισέρχεται και χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα (εφ’ εξής ο «χρήστης»).

Οι όροι πρόσβασης στην ιστοσελίδα www.x-plore.gr είναι ανηρτημένοι σε ευκρινές σημείο στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας και η αποδοχή τους αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, δεν μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία ηλεκτρονικής κράτησης και αγοράς εισιτηρίων, βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η τυχόν συναλλαγή με την «Εταιρεία» μέσω της ιστοσελίδας www.x-plore.gr, διέπεται από αυτούς και η συναλλαγή σας σας συνεπάγεται την αποδοχή αυτών:

1. ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας της. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων, δεν καταλαμβάνει κρατήσεις οι οποίες έχουν ήδη καταχωριστεί και εκτελεστεί.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία, διαθέτει μέσω της ιστοσελίδας εισιτήρια για την είσοδο στο χώρο παιδικής αναψυχής XPLORE. Διευκρινίζεται ότι, κατά την ολοκλήρωση της κράτησης, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιείται η θεματική ενότητα στην οποία επιθυμεί ο Χρήστης να εισέλθει.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία διασφαλίζει το απόρρητο κάθε ηλεκτρονικής συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το Χρήστη στην Εταιρεία είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται η χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις τελευταίες μεθόδους κρυπτογράφησης και πιστοποίησης ασφάλειας, έτσι ώστε o Χρήστης να είναι ασφαλής κατά την περιήγησή του και την υλοποίηση των συναλλαγών του μέσω της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα δεν εμπλέκεται σε κανέναν από τους τρόπους πληρωμής και δεν διατηρεί τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής ή οποιαδήποτε άλλα οικονομικά στοιχεία του «χρήστη». Οι συναλλαγές και τα στοιχεία των καρτών, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, δίνονται από τον κύριο της κάρτας μέσω ασφαλών δικτύων των τραπεζών, απευθείας στις τράπεζες και η ιστοσελίδα απλώς ενημερώνεται από τα τραπεζικά ιδρύματα για την επιτυχή ή μη ολοκλήρωση της συναλλαγής..

Η Εταιρεία εκδίδει και αποστέλλει ηλεκτρονικώς στον Χρήστη φορολογικά παραστατικά για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται.

Η Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων και η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας, είναι άμεσα προσβάσιμες και διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.x-plore.gr.

Η ιστοσελίδα www.x-plore.gr συγκεντρώνει τα ακόλουθα στοιχεία: το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας. H Εταιρεία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να επικοινωνήσει με τον Χρήστη, σχετικά με την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων της κράτησης και την τελική κατάρτιση της σύμβασης με την αποστολή του μοναδικού αριθμού κράτησης. Ο Χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
  • Δικαίωμα διόρθωσης
  • Δικαίωμα περιορισμού
  • Δικαίωμα πρόσβασης
  • Δικαίωμα φορητότητας
  • Δικαίωμα διαγραφής
  • Δικαίωμα εναντίωσης
  • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Προκειμένου ο Χρήστης να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, μπορεί να επικοινωνήσει εγγράφως με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας, όπως ο Νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο, οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου ή προσβάλλει τα χρηστά ήθη ή περιέχει ιούς λογισμικού με σκοπό την πρόκληση βλάβης στην ιστοσελίδα.

5. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μετά την καταχώριση της κράτησης και την ολοκλήρωση της πληρωμής, θα λάβετε επιβεβαιωτικό e-mail, στο οποίο θα αναφέρεται ο μοναδικός κωδικός κράτησης, ο αριθμός των ατόμων, ο επιμέρους χώρος/τμήμα του XPLORE στον οποίο αφορά η κράτηση, η ημερομηνία και η ώρα εισόδου. Από το σημείο αυτό, συνάπτεται η σχετική σύμβαση αγοράς εισιτηρίων.

Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα στην ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα σας αποσταλεί αντίστοιχο e-mail.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτίως από την καταρτισθείσα μεταξύ αυτού και της Εταιρείας σύμβαση, εφόσον κοινοποιήσει γραπτώς το αίτημά αυτό μέσω της φόρμας επικοινωνίας https://www.x-plore.gr/contact εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του δεύτερου επιβεβαιωτικού της κράτησης, e-mail. Με την άσκηση της υπαναχώρησης, παύει η ισχύς των εισιτήριων και η Εταιρεία επιστρέφει στον Χρήστη ολόκληρο το χρηματικό τίμημα που αυτός κατέβαλλε με τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήθηκαν για την κράτηση και αγορά των εισιτηρίων.

7. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο τρόπος πληρωμής των εισιτηρίων ορίζεται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Η αγορά του εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να εισέλθει στον συγκεκριμένο θεματικό χώρο του XPLORE τον οποίο επέλεξε ο χρήστης, όπως αναγράφεται στο εισιτήριο, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου, τον οποίο ο «Χρήστης» οφείλει να συμβουλευθεί προσεκτικά και ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος και στην ιστοσελίδα www.x-plore.gr.

β) Το εισιτήριο ισχύει για την ημέρα και ώρα που αναγράφεται σε αυτό και η διάρκεια του είναι 3 ώρες.

γ) Η είσοδος στον χώρο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού Λειτουργίας και των οδηγιών του προσωπικού του XPLORE. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το προσωπικό δικαιούται να απαγορεύσει/διακόψει την παραμονή των επισκεπτών στο χώρο.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης που αναφέρεται παραπάνω στο σημείο 6., δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων. Επίσης, δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ε) Τον κίνδυνο της μη πραγματοποίησης εισόδου στο XPLORE και χρήσης των εισιτηρίων φέρει αυτός που πραγματοποίησε την κράτηση. Σε περίπτωση, με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, εισόδου στο XPLORE, από άλλο πρόσωπο εκτός από αυτό που έχει κάνει την κράτηση, η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να εξασφαλίσει είσοδο στον πραγματικό δικαιούχο στην κράτηση. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο πραγματοποιήσας την κράτηση δεν κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο XPLORE για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από λόγους ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η περίπτωση της αναστολής λειτουργίας του XPLORE λόγω κρατικής εντολής στο πλαίσιο μέτρων περιορισμού της διασποράς της νόσου COVID-19, η Εταιρεία θα επιστρέψει το τίμημα των Εισιτηρίων στον πραγματοποιήσαντα την κράτηση.

Εφόσον επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω e-mail στο: [email protected] το αποδεικτικό της τραπεζικής κατάθεσης. Τυχόν τραπεζικά έξοδα, επιβαρύνουν αποκλειστικά τον «Χρήστη», ώστε το συνολικό ποσό της κατάθεσης μείον τα τραπεζικά έξοδα, θα πρέπει να καλύπτει πλήρως το αντίτιμο των εισιτηρίων.

Για ζητήματα & πληροφορίες σχετικά με την on line κράτησή σας και το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία ως εξής:

 

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων Όρων Χρήσης, εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών  (πλατφόρμα ΗΕΔ).


είσαι ο επόμενος

εξερευνητής;

TOP

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε μία κορυφαία εμπειρία περιήγησης και για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Επιλέξτε «Διαμόρφωση cookies» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies και να επιλέξετε ποιους θα αποδεχτείτε.
Διαβάστε περισσότερα .